Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van de Bcgms.be API (de "Service") geleverd door het Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) (gezamenlijk Bcgms.be). Gelieve de volgende algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Service niet openen of gebruiken.

Bcgms.be kan uw gebruik van de Service beëindigen en/of passende juridische stappen ondernemen indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.


1 Betalingen

U kunt de Service gratis gebruiken.


2 Toewijzing

U stemt ermee in dat elke toepassing of service waarin gegevens zijn opgenomen die van de service zijn verkregen, duidelijk zichtbaar het bericht "Bron: CRA-W" in de buurt van de gegevens of informatie die is afgeleid van gegevens in de service, weergeeft. Dit bericht moet, indien mogelijk, een link openen naar https://bcgms.be/ wanneer erop wordt geklikt of wanneer deze wordt aangeraakt. U mag de naam of het logo van de Dienst of Bcgms.be niet weergeven of aanroepen op een manier die een relatie of verwantschap met, sponsoring, promotie of goedkeuring door Bcgms.be impliceert, behalve zoals toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden.


3 Gebruik van de service

Onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Bcgms.be u een beperkte, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, herroepbare, wereldwijde licentie voor het persoonlijke of commerciële gebruik van de licentiehouder:

 •     oproepen te doen naar de Service om gegevens van de Service op te halen;
 •     gegevens die van de service zijn opgehaald te gebruiken, over te dragen en weer te geven op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden.

Uw toestemming om de Service te gebruiken is onderworpen aan uw instemming om niet:

 •     de service gebruikt op een manier die onverenigbaar is met de toepasselijke wetgeving;
 •     meerdere accounts aanmaakt of een script of ander geautomatiseerd hulpmiddel gebruikt dat probeert meerdere accounts aan te maken;
 •     onjuiste identificatie-, contact- of andere informatie zult verstrekken die vereist is als onderdeel van het registratieproces;
 •     de service of de toegang daartoe verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
 •     zonder toestemming toegang te verkrijgen tot enig niet-openbaar gedeelte van onze service, dit te wijzigen of te gebruiken;
 •     de goede werking van de service te verstoren of proberen te verstoren;
 •     beveiligings- of technologische functies van de service omzeilen of uitschakelen.

4 Toegang

Bcgms.be mag de toegang tot deze Service onderbreken, opschorten, beëindigen of blokkeren op elk moment, naar eigen goeddunken. Bcgms.be is niet verplicht u te compenseren voor enige onderbreking, opschorting, beëindiging of blokkering van de toegang tot deze Dienst.


5 Privacybeleid

Bcgms.be respecteert de privacy van zijn gebruikers. Raadpleeg ons privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we informatie met betrekking tot uw privéleven verzamelen, gebruiken en vrijgeven.


6 Intellectueel eigendom

Bcgms.be behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Service, inclusief, zonder beperking, software, afbeeldingen, tekst, grafieken, illustraties, logo's, dienstmerken, auteursrechten, foto's, video, muziek en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De code van de Service is gelicentieerd onder de GNU GPL v3.


7 Bevoegdheid in geval van geschillen

Als u een vordering tegen ons wilt indienen, stemt u ermee in een dergelijke vordering uitsluitend in te dienen en af te wikkelen voor een rechtbank in het Waalse Gewest (België).


8 Ontheffing van aansprakelijkheid

UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. WE LEVEREN DE SERVICE OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, EN WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT ONZE SERVICES AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, VEILIG, BETROUWBAAR, ONONDERBROKEN, TIJDIG, NAUWKEURIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT UW INFORMATIE VEILIG IS.

9 Beperking van aansprakelijkheid

DE SERVICE EN DE GEGEVENS DIE DOOR DE SERVICE WORDEN VERSTREKT, ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN TOEPASSINGEN WAARBIJ MENSENLEVENS OF EIGENDOMMEN IN GEVAAR KUNNEN ZIJN, U DOET AFSTAND VAN ELKE CLAIM VOOR AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADEVERGOEDING VOOR DERGELIJK GEBRUIK. Bcgms.be ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ANDERE PARTIJEN VOOR DIRECTE, INDIRECTe, INCIDENTELE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE OF EXEMPLASTE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, KLANTEN, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE ONMOGELIJKE SCHADE, WANNEER OF NIET U OP DE MOGELIJKHEID VAN DERZIJDIGE SCHADE ZIJN GEATTENDEERD.


10 Compensatie

U zult Bcgms.be schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims en aansprakelijkheden (inclusief claims van derden) en kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die daaruit voortvloeien of in verband staan met de vestiging van het recht op schadeloosstelling, voor letsel aan of dood van een persoon, inclusief uw eventuele werknemers, als gevolg van uw schending van de voorwaarden van deze licentie en/of uw gebruik van de Service, al dan niet op grond van onrechtmatige daad of veroorzaakt door de nalatigheid van Bcgms. be, behalve in de mate van enige verplichting, aansprakelijkheid, claim of verhaal uit onrechtmatige daad als gevolg van roekeloosheid of opzettelijk wangedrag van Bcgms.be. Uw verplichtingen op grond van deze vrijwaring blijven van kracht na afloop, beëindiging, voltooiing of annulering van deze Gebruiksvoorwaarden.


11 Annulering

Beide partijen kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en om elke reden beëindigen.

Bij beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, zult u :

 •     erkent u en stemt u ermee in dat alle licenties en rechten op het gebruik van de Service en gegevens verkregen uit de Service worden beëindigd,
 •     alle gebruik van de Service staken,
 •     alle gegevens verkregen van de Dienst van alle harde schijven, netwerken en andere opslagmedia verwijderen en alle kopieën van alle gegevens verkregen van de Dienst in uw bezit of beheer vernietigen.

U stemt er verder mee in alle openstaande kosten te betalen die vóór de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt.

De paragrafen met de titel Betalingen, Jurisdictie bij geschillen, Disclaimers, Aansprakelijkheidsbeperking, Schadeloosstelling en Algemene bepalingen blijven na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.


12 Algemene bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 31 maart 2021.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd om welke reden dan ook worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden door de nieuwe gebruiksvoorwaarden hier te publiceren. We raden je aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien voortzetting van het gebruik wordt beschouwd als acceptatie van alle wijzigingen.


13 Contact

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres y.curnel@cra.wallonie.be.